Warsztaty medyczne dla służb mundurowych – nagłe zdarzenia w trakcie wykonywania zadań służbowych cz. IIEmergency workshops for uniformed services- extreme situations while on duty, PART 2

Biuro Operacji Antyterrorystycznych, Grom, Komenda Stołeczna Policji, CBA, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz przedstawiciele wielu innych służb mundurowych zaangażowani są w działania prewencyjne i ochronne oraz realizują inne zadania przy EURO 2012. Każda ze służb ma swoje obowiązki i własne procedury. Każda kształci swoich ratowników medycznych i paramedyków oraz zaopatruje ich we własny sprzęt. Każda ze służb czyni to na własną rękę zgodnie z obowiązującymi ich przepisami. Pojawia się zatem pytanie, czy służby te w przypadku współdziałania przy tym samym wydarzeniu będą ze sobą kompatybilne? Czy wykreowane w odrębnych jednostkach i oddziałach standardy będą pozwalały na skuteczną współpracę, gdy zajdzie taka potrzeba?

Tak sformułowany problem był podstawową inspiracją dla organizatorów warsztatów medycznych dla służb mundurowych – nagłe zdarzenia w trakcie wykonywania zadań służbowych. Część druga warsztatów, praktyczna odbyła się w dniu 29 maja na lotnisku na Bemowie w Warszawie. Zgromadzeni na zajęciach paramedycy, ratownicy medyczni sekcji bojowych oraz zabezpieczenia działań różnych jednostek i oddziałów podległych kilku ministerstwom, podejmowali wspólne działania oraz wymieniali doświadczenia i wiedzę. Zajęcia zostały tak skonstruowane, że nie było instruktorów, a jedynie moderatorzy. Trudno proponować grupie fachowców najwyższej klasy z najlepszych polskich oddziałów specjalnych, aby byli uczeni swojego fachu. Idea wymiany doświadczeń i ewentualnego doszkalania we współdziałaniu została wprowadzona do zakresu realizacji warsztatów.

Sprzęt indywidualny

Pierwszym elementem w harmonogramie zajęć była prezentacja własnego wyposażenia indywidualnego w wybranych oddziałach i jednostkach, demonstracja plecaków medycznych oraz wyposażenia dodatkowego. Standaryzacja w zakresie podejmowania działań ratowniczych została określona wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i opisana właściwymi algorytmami. Wyposażanie indywidualne oraz skład plecaka ratownika pozostają w zakresie swobodnej decyzji. Mimo tego okazało się, że większość zespołów używa tych samych środków, a różnica polega głównie na zasadach planowania i ewentualnego korzystania ze wsparcia instytucji Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zasady współpracy z pogotowiem determinują zasady korzystania z własnych zasobów i środków medycznych. W przypadku zdarzenia nagłego istotą skuteczności jest czas, posiadany sprzęt i umiejętności, i te przyczyny determinują stałą potrzebę doskonalenia i wyposażania paramedyków i ratowników.

Karetki i śmigłowce

Zespoły ratownicze dotarły na zajęcia swoimi ambulansami w celu przeprowadzenia prezentacji oraz wykonania praktycznych elementów szkolenia. Doskonalenie umiejętności korzystania z posiadanego sprzętu, udoskonalanie jego funkcjonalności, należą do podstawowych zasad skutecznego działania w przypadku nagłego zdarzenia. Podstawowy cel tej części zajęć to przygotowanie zespołów do współdziałania w ewakuacji poszkodowanych z miejsca zdarzenia. Elementem istotnym dla szybkiej i skutecznej ewakuacji, szczególnie w okolicznościach ograniczonego transportu kołowego w zatłoczonym podczas EURO mieście, jest wykorzystanie dostępnych środków transportu lotniczego. Dotychczasowe procedury w normalnych warunkach nie pozwalają na wykorzystanie śmigłowców nie będących ambulansami, jednak przeprowadzenie symulacji zdarzenia, podczas którego działanie w wyższej konieczności może wymusić takie postępowanie, zostało uznane przez organizatorów za uzasadnione.

Triage i BLS

Podsumowanie warsztatów odbyło się w formie wspólnej gry symulacyjnej. Przypominanie zasad triage oraz podstawowych czynności resuscytacyjnych jest elementem stałego doskonalenia i podtrzymywania właściwych umiejętności. Połączenie elementów praktycznych i teoretycznych we wspólne ćwiczenie oraz współdziałanie członków różnych zespołów z różnych jednostek wprowadziło wiele dynamizmu do zajęć.

LPR

Elementem kończącym warsztaty, ale nie pozbawionym wartości edukacyjnej, była prezentacja sprzętu ratowniczego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych osobiście przedstawił kulisy organizowania się służby oraz wskazał na niezwykłą wartość własnych doświadczeń i wykorzystywanie ich do tworzenia nowych, skuteczniejszych standardów. Budowanie procedur stwarzających maksymalne bezpieczeństwo pełnienia służby na rzecz Ojczyzny w sposób niepodważalny ułatwia podejmowanie nawet najtrudniejszych zadań.

Podsumowanie

Cykl warsztatów medycznych dla służb mundurowych – nagłe zdarzenia w trakcie wykonywania zadań służbowych, miał już dwie odsłony. Współorganizatorami części praktycznej odbywającej się na obiekcie Wydziału Lotniczego Policji w Warszawie oraz na terenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego były: Fundacja SPRZYMIERZENI, Wojskowy Instytut Medyczny oraz Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. Duża liczba uczestników reprezentujących bogatą gamę instytucji, jednoznacznie podkreśla wartość prowadzenia działań pozwalających na wymianę doświadczeń w tym zamkniętym gronie oraz stawia przed organizatorami kolejne wyzwanie kontynuowania tak rozpoczętej pracy.

Dziękując wszystkim współorganizatorom, moderatorom, instruktorom, sponsorom i wszystkim zaangażowanym w organizację, dziękując przede wszystkim uczestnikom, których obecność była najważniejszym elementem podejmowanych działań, zapraszamy do dalszej współpracy i współtworzenia skutecznego sytemu wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń w świecie służb mundurowych.

Narcyz Sadłoń

Bureau of Counter Terrorist Operations , Military Unit (GROM), Polish National Police,Central Anticorruption Bureau,Polish Army, Polish Border Guard (Customs),The Internal Security Agency,Police,Polish Fire Brigade and the representatives of many other uniformed services are involved in protective and preventive actions which could be seen during EURO 2012. All formations have got their own procedures and duties, and are provided with appropriately educated and equipped staff. There arises a question whether those services can cooperate with each other. Will different work standards and procedures presented by variety of services give the expected result?

This is what stimulated emergency workshops' organisers-extreme situations while on duty.The second, practical part of workshops took place on 29th of May at the Bemowo Airport in Warsaw. Paramedics and life guards (offensive and protective sections of the Ministry departments) were working together in order to exchange their experiences and knowledge during the training.It is important to emphasise that there were no instructors,but moderators.There is no need to teach the specialists. The main goal was to share the knowledge and enhance future actions.

Equipment

The first part of the training was to present the equipment used by a particular force department (such as medical backpack etc.) in different military units and divisions.A standardisation of emergency actions to be undertaken has been determined by European Resuscitation Council’r egulations.An individual equipment and medical backpack’s contents is meant to be regulated by a particular division or unit.It turned out that most of the teams use the same equipment and the difference lies in planning and presumptive help of National Emergency Medicine. The cooperation between those two units is only possible if they will be using own medcial equipment and resources. Time, equipment and skills are the most important factors that comes into play during emergency. Therefore, paramedics and emergency workers are constantly required to enhance their skills to operate better equipment.

Ambulances and helicopters

The emergency teams presented their ambulances and the practical excercises were performed in class.Having a good knowledge of an equipment you work with is crucial for an effective and quick reaction in case of emergency. Main goal of this part of the workshop is cooperation during the evacuation. It is essential to use air transport for any evacuation when the land transport is limited (overcrowded city during EURO games).Current regulations do not allow to use any other helicopters that are not ambulances. However,it is appropriate to use them as the last resort.

Triage and BLS

The workshops' summary was a simulation game.Recap of triage rules and heart-lung resuscitaion is the vital for maintaining the skills.

Polish Medical Air Rescu

The last part was the PMAR equipment demonstration.Medical Assistant Manager talked about his experiences and emphasised the importance of good action planning.Building procedures that will enhance the safety in aid of mother country facilitates the most challenging tasks.

Summary

There were two parts of emergency workshops. Co-oganisers of the practical part that took place in Air Police Departament and PMAR in Warsaw were:SPRZYMIERZENI(allied) Foundation,Military Medical Institute,Police.

I would like to thank all co-organisers, moderators, instructors, sponsors, participants and all those involved in organisation.

Narcyz Sadłoń

KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

Przekaż nam swój 1% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.